Artikel 1        Algemeen

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De keuken van Tante Cornelia en een Klant waarop De keuken van Tante Cornelia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De keuken van Tante Cornelia en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd is door De Keuken van Tante Cornelia.

1.6. Indien De keuken van Tante Cornelia niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De keuken van Tante Cornelia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2     Reservering en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van De Keuken van Tante Cornelia zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 . De Klant dient zijn reservering te plaatsen: mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via het internet.

2.3.  Reserveringen  dienen uiterlijk 7 dagen voor de gewenste leverdatum in het bezit van De keuken van Tante Cornelia te zijn. Dit betekent geen garantie tot acceptatie van het verzoek.

2.4. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien De Keuken van Tante Cornelia een reservering schriftelijk of per e-mail bevestigd heeft.

De Keuken van Tante Cornelia zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat de Klant deze reserveringsbevestiging ontvangen heeft. Indien de gewenste leveringsdag niet mogelijk is, zal De Keuken van Tante Cornelia een andere leveringsdag aan de klant aanbieden en bespreken of dit mogelijk is.

2.5.  Dient een Klant een aanvraag in voor reservering binnen  7 dagen voor de gewenste leveringsdatum, dan zal De Keuken van Tante Cornelia haar best doen dit verzoek in te willigen indien mogelijk. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.

2.6.   De keuken van Tante Cornelia kan niet aan haar offertes of reserveringen of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of reserveringen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7.   De in een offerte of reservering of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief  BTW, tenzij anders aangegeven.

2.8. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn indicatief, totdat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst door De keuken van Tante Cornelia zijn bevestigd dan wel gelden ingevolge het bepaalde in artikel 2.4.

2.9.   Een samengestelde prijsopgave door De keuken van Tante Cornelia verplicht De keuken van Tante Cornelia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes of reserveringen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3           Betaling en incassokosten

3.1. Klant is verplicht om na acceptatie van de bestelling door De keuken van Tante Cornelia minimaal 50% van het totaalbedrag over te maken op de rekening van De Keuken van Tante Cornelia.

Deze aanbetaling dient uiterlijk 5 dagen voor de leveringsdatum op de rekening van De keuken van Tante Cornelia te zijn bijgeschreven.

De keuken van Tante Cornelia behoudt altijd het recht de aanbetaling van het totaalbedrag van haar klant eerder dan 5 dagen voor de leveringsdatum te verlangen, indien De keuken van Tante Cornelia dit nodig acht voor de uitvoering van haar werkzaamheden voor de opdracht.  Dit zal vermeld worden in de reservering of offerte.

Het eventuele restant bedrag dient te worden voldaan à contant bij aflevering of binnen 3 dagen na leveringsdatum op de rekening van De Keuken van Tante Cornelia.

3.2.  Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingen en De keuken van Tante Cornelia over moet gaan tot het nemen van incassomaatregelen eventueel via een incassobureau, dan komen alle kosten,  ter verkrijging van voldoening  binnen of buiten rechte volledig voor rekening van de Klant.

Artikel 4    Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging, producten

4.1. De keuken van Tante Cornelia levert de High Tea op de afgesproken dag , zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. De keuken van Tante Cornelia zal haar best doen om op afgesproken tijd te leveren. Echter, te late levering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

4.2. De keuken van Tante Cornelia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Dit betekent dat acceptatie van de levering betekent, dat De keuken van Tante Cornelia de opdracht is nagekomen.

4.4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De keuken van Tante Cornelia gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De keuken van Tante Cornelia bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van De keuken van Tante Cornelia op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De keuken van Tante Cornelia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.6. De keuken van Tante Cornelia maakt gebruik van biologische en niet biologische ingrediënten en is gerechtigd om onder haar verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van haar producten gebruik te maken van (half)producten en ingrediënten van derden.

Artikel 5           Annulering

5.1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant is verplicht per email of schriftelijk de overeenkomst op te zeggen.

Het volgende geldt :

* Opzegging tot 7 dagen voor de afgesproken datum van levering is kosteloos.

* Bij opzegging van 6 dagen tot 48 uur voor de afgesproken datum van levering zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaats vinden;  bij annulering binnen 48 uur voor het tijdstip van levering is de klant gehouden het gehele bedrag van de overeenkomst te voldoen.

5.2. De keuken van Tante Cornelia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–    de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–    door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van De keuken van Tante Cornelia kan worden gevergd dat Klant de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is  De keuken van Tante Cornelia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De keuken van Tante Cornelia kan worden gevergd.

5.3. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is  De keuken van Tante Cornelia gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De keuken van Tante Cornelia op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6.  Indien De keuken van Tante Cornelia op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. .

 

Artikel 6          Overmacht

6.1. De keuken van Tante Cornelia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De keuken van Tante Cornelia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De keuken van Tante Cornelia niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De keuken van Tante Cornelia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De keuken van Tante Cornelia haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3. De keuken van Tante Cornelia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tenzij anders schriftelijk of per email is overeengekomen met de Klant. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4. Indien De keuken van Tante Cornelia ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De keuken van Tante Cornelia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door De keuken van Tante Cornelia in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De keuken van Tante Cornelia zoals servies, etageres en aankleding.

7.2. Door De keuken van Tante Cornelia geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De keuken van Tante Cornelia veilig te stellen.

7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om De keuken van Tante Cornelia daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5. Voor het geval De keuken van Tante Cornelia haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De keuken van Tante Cornelia en door De keuken van Tante Cornelia aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De keuken van Tante Cornelia zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8  Aansprakelijkheid

8.1. De keuken van Tante Cornelia is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de persoon door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar zijde.

8.2. De Klant vrijwaart De keuken van Tante Cornelia voor claims van derden verband houdende als bedoeld in artikel 8.1.

8.3. Indien De keuken van Tante Cornelia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden De keuken van Tante Cornelia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De keuken van Tante Cornelia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De keuken van Tante Cornelia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

8.4. Indien er schade optreedt of iets kapot gaat aan het servies, etagères of aankleding  veroorzaakt door De Klant en/of zijn gasten tijdens een opdracht, dient hetgeen dat schade heeft gekregen vergoed in geld te worden aan De Keuken van Tante Cornelia. De keuken van Tante Cornelia rekent hiervoor alleen de aanschafprijs van hetgeen beschadigd is of kapot is gegaan.

Artikel 9 Privacy

De keuken van Tante Cornelia hecht grote waarde aan integriteit. De keuken van Tante Cornelia verzamelt uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen of met als doel het zo goed mogelijk uitvoeren van uw bestelling of voor het informatie versturen aan u in de vorm van email of per post of per telefoon.

Alle gegevens die door De keuken van Tante Cornelia worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan De keuken van Tante Cornelia geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Artikel 10        Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De keuken van Tante Cornelia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing